Hallituksen esitys uudesta rahapelilaista: Markkinat avataan vapaalle kilpailulle

Hallituksen esitys uudesta rahapelilaista: Markkinat avataan vapaalle kilpailulle
Lukuaika: 5 minuuttia

Hallitus toimitti 3. heinäkuuta 2024 eduskunnalle esitysluonnoksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi rahapelilaki. Lain tarkoituksena on avata rahapelimarkkinat vapaalle kilpailulle osittain jo vuoden 2026 aikana, jolloin ulkomaiset peliyhtiöt voivat hankkia suomalaisen rahapelilisenssin. Lain avulla säädellään rahapelitoimintaa ja sen valvontaa Suomessa sekä pyritään puuttumaan paremmin pelaamisesta aiheutuviin haittoihin.

Pääkohdat

 • Lain on määrä astua voimaan 1. tammikuuta 2027, mutta lakia aletaan soveltaa osittain jo vuoden 2026 alusta.
 • Rahapeliyhtiöille myönnetään joko yksinoikeus- tai rahapelitoimilupia. Myös peliohjelmistot tarvitsevat oman toimiluvan.
 • Laissa määritellään rahapeliyhtiön velvollisuudet pelaajien tuntemiseksi ja peliestojen sekä pelirajojen asettamiseksi.
 • Rahapeliyhtiöiden markkinoinnista tulee valvottua ja laissa säädetään myös peliyhtiöiden vuosittaisista lisenssimaksuista sekä seuraamuksista lakia rikottaessa.
 • Valvontaviranomaisella on oikeus asettaa rahapeliyhtiöitä toimintakieltoon, peruuttaa toimilupia ja antaa uhkasakkoja.
 • Rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja tutkii sosiaali- ja terveysministeriö. jonka esittämiä tehtäviä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laittaa käytäntöön.

Suomen rahapelimonopolista luovutaan

Veikkauksella on tällä hetkellä yksinoikeus järjestää rahapelejä Suomessa, josta on säädetty arpajaislaissa. Lain tavoitteena on suojella rahapelejä pelaavien oikeuksia, estää väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä vähentää pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Petteri Orvon hallitus on kuitenkin jättänyt 3. heinäkuuta 2024 eduskunnalle esityksen, jonka mukaan yksinoikeusjärjestelmästä luovutaan. Tavoitteena on tuoda ulkomaiset nettikasinot Suomen lisenssijärjestelmän ja verotuksen piiriin.

Lakimuutosta perustellaan sillä, että monopolin markkinaosuus digitaalisessa rahapelaamisessa on hädin tuskin enää 50 %, joten todellisuudessa monopoliasema horjuu. Loput rahapelituotoista valuvat ulkomaisille sivuille, jotka eivät kanna vastuuta verotuksesta tai pelaamisen ongelmista.

Kaikki viranomaistahot eivät ole kuitenkaan olleet muutoksesta innoissaan ja esimerkiksi THL on vastustanut lakiesitystä väittämällä, että lisenssijärjestelmään siirtyminen vain lisäisi rahapelaamisen haittoja.

Hallitus kuitenkin katsoo, että rahapelilain toimeenpanossa on epäonnistuttu, koska merkittävä osa suomalaisista kärsii rahapeliongelmasta.

Monopolille ei ole enää perusteita EU:n tasolla, sillä epätavallisen rajoittavaa yksinoikeusjärjestelmää voidaan pitää tarpeellisena vain silloin, jos pelihaittoja ei pystytä tehokkaasti ehkäisemään markkinoille avoimessa järjestelmässäEUR-Lex - Online gambling in the Internal Market
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52012SC0345 #
.

Tavoitteena ehkäistä ongelmapelaamista ja parantaa pelaamisen kanavointia

Monilisenssijärjestelmän tavoitteena on avata rahapelimarkkinat vapaalle kilpailulle kuitenkin niin, että Veikkaukselle jää yksinoikeus järjestää esimerkiksi lotto-pelejä Suomessa.

Lisäksi Veikkaus voi tulevaisuudessa eriyttää toimintaa eri yhtiöihin konsernin sisällä. Liekö tällä tarkoitettavan muun muassa Veikkauksen omaa pelistudiota Fennica Gamingia, joka on jo vienyt peliosaamistaan Tanskaan ja Ranskaan.

Järjestelmän avulla pystytään varmistamaan tarvittavat resurssit pelihaittojen ehkäisyssä. Suomesta lisenssin hankkineet peliyhtiöt voisivat markkinoida suomalaisille, mutta markkinoinnin tulee olla maltillista, eikä se saa päätyä alaikäisten tai haavoittuvassa asemassa olevien silmille.

Laissa määritellään tarkat säännöt millä tavalla markkinointia saa toteuttaa ja mitä rahapelejä saa markkinoida. Lisenssinhaltijan tulee vuosittain selvittää lisenssinmyöntäjälle tulevat markkinointitoimenpiteet.

Rahapelaamista pystytään kanavoimaan paremmin eli ohjaamaan pelaajia tehokkaammin kansallisesti valvotuille sivustoille. Lisenssijärjestelmän avulla voidaan kehittää keskitetty järjestelmä, jonka kautta kuluttajat voivat asettaa kaikkia pelisivustoja koskevan eston yhdellä alustalla.

Tällainen totaalisen pelieston mahdollistava järjestelmä on käytössä jo esimerkiksi Ruotsissa, joka avasi lisenssijärjestelmänsä kilpailulle vuonna 2019.

Rahapeliyhtiöille ja peliohjelmistoille omat toimiluvat

Uudessa rahapelilaissa määritellään kolme erilaista lisenssityyppiä, joita rahapeliyhtiöt ja peliohjelmistoja valmistavat yhtiöt voivat hakea. Nämä luvat ovat:

 • Yksinoikeustoimilupa
 • Rahapelitoimilupa
 • Peliohjelmistotoimilupa

Yksinoikeustoimilupa voidaan myöntää osakeyhtiölle, joka on valtion määräysvallassa ja jonka toimialana on rahapelien toimeenpano, eli käytännössä Veikkaukselle. Tämä lupa on voimassa 10 vuotta kerrallaan.

Rahapeli- ja peliohjelmisto -toimiluvat, jotka ovat voimassa enintään 5 vuotta, voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai yrityksille.

Jos toimilupaa hakeva yhtiö sijaitsee Euroopan ulkopuolella, tulee sillä olla edustaja Suomessa. Kaikkien rahapeliyhtiön omistajien taustat tarkistetaan ennen kuin lisenssi voidaan myöntää.

Lupia ei myönnetä kenelle tahansa, sillä edellytyksenä yksin -tai rahapelitoimiluvan myöntämiselle on, että hakija on valmis noudattamaan säädöksiä, joilla varmistetaan ohjelmistojen, rahapelien ja pelaajien turvallisuus.

Laissa määritellään esimerkiksi kuinka lisenssin saaneiden yhtiöiden tulee tunnistaa pelaajansa ja varmistaa, että pelaajilla on mahdollisuus asettaa pelitilin kautta rajoituksia tai estää pelaaminen kokonaan. Pelaajia tulee lain mukaan informoida rahapelaamisen haitoista.

Lupa- ja valvontavirasto vastaa toimilupien valvonnasta

Rahapelilain virallisella valvojalla, Lupa- ja valvontavirastolla on laajat valtuudet, joilla se varmistaa, että rahapeliyhtiöt toimivat lain puitteissa.

Valvontatehtävissä toimivien virkamiehien pääsyä rahapeleihin rajoitetaan ja heidän tulee toimittaa selvitys omistusosuuksista rahapelejä harjoittavissa yrityksissä. Valvontaviranomaiset voivat suorittaa rahapeliyhtiöille pistokokeita ja tehdä tarkastuksia rahapeliyhtiöiden toimitiloihin tai tietojärjestelmiin.

Valvontaviranomaisilla on tiedonsaantioikeus ja pääsy esimerkiksi sakko- ja rikosrekisteriin, joista se voi saada tietoja rahapeliyhtiöistä. Jokaisen lisenssin hankkineen yhtiön velvollisuutena on maksaa vuosittain lisenssimaksu, jolla katetaan valvontatyöstä aiheutuvat kulut.

Jos lisenssinhaltija rikkoo lakia, voidaan määrätä erilaisia seuraamuksia, kuten:

 • Rahapelitoiminnan kieltäminen
 • Toimiluvan peruuttaminen
 • Uhkasakko
 • Rikemaksu
 • Seuraamusmaksu

Kaikki seuraamukset eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja. Yhtiöiden oikeusturva varmistetaan tarjoamalla mahdollisuus valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen ja valvontamaksuun on mahdollista hakea oikaisua valvontaviranomaiselta.

Kuinka suuri veroprosentti määrätään peliyhtiöille?

ArpajaislakiaFinlex - Arpajaislaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047 #
ja tuloverolakia tullaan muuttamaan lain astuessa voimaan. Kaikki Suomesta hankkineet peliyhtiöt ovat tuloverotuksen piirissä, riippumatta siitä mistä maasta yhtiön toimintaa todellisuudessa pyöritetään. Tuloveroprosentti lasketaan tuotoista, eli kaikkien panosten ja pelaajien voittojen erotuksesta. Tästä saadaan pelikate, jota sitten verotetaan.

Veroprosentiksi ehdotetaan 22 % peliyhtiön tuotoista. Verokantaa perustellaan sillä, että sillä saadaan kerättyä mahdollisimman suuri verokertymä ja sillä parannetaan pelituottojen kanavoimista Suomeen. Veikkaus ja PAF ovat saman tuloverotuksen piirissä.

Jos ehdotettua verokantaa vertaillaan maihin, joissa on jo käytössä lisenssijärjestelmä, on se hyvin linjassa verrokkiensa kanssa. Esimerkiksi Ruotsista lisenssin hankkineet peliyhtiöt maksavat 22 % veroa pelituotoista. Tanskan veroprosentti oli 20 % aina vuoteen 2021 asti, jonka jälkeen se nostettiin 28 %:iin. Suomellakin on siis verotuksessa vielä liikkumavaraa.

Muutoksia kaavaillaan pelaajien verovapaisiin voittoihin

Nyt on luvassa ikäviä uutisia pelaajille, jotka ovat saaneet nauttia verovapaasta pelaamisesta EU-alueen nettikasinoilla. Esityksessä on nimittäin maininta, että rahapelitoiminnan kilpailun avaamisen seurauksena tullaan arvioimaan uudelleen tuloverolain säännöstä, jonka mukaan voitot ovat EU-alueen kasinoilta verovapaita.

Jos ehdotus menee läpi, tulee pelivoitoista verollisia nettikasinoilla, joilla ei ole suomalaista lisenssiä tai jotka tarjoavat pelejä suomalaisille ilman laissa säädettyä yksinoikeutta. Säädöstä voidaan soveltaa niin Suomessa kuin sen ulkopuolellakin oleviin kasinoihin. Esityksen mukaan ehdotus ei ole ristiriidassa EU-tuomioistuimen palvelujen vapaan liikkuvuuden periaatteiden kanssa.

Pelaajat voivat kuitenkin vielä hetken hengähtää, sillä EU-tuomioistuimen on ensin hyväksyttävä ehdotus ja kaikki siinä esitetyt muutokset eivät välttämättä astu voimaan. Verovapaista voitoista voi siis nauttia edelleen MGA- ja EMTA -lisensseillä toimivilla kasinoilla. Veikkaukselta saadut pelivoitot ovat niin ikään verovapaita.

Takaisin yleiskatsaukseen
Aino Lahti
Aino Lahti
Lakiasiantuntija
16 Artikkelia
0 Arvostelua

Aino Lahti varmistaa, että kaikki kasinomaailman lait, säännöstelyt ja lisenssit ovat mahdollisimman helppo ymmärtää! Tämä hurmaava lakiasiantuntija on kokenut tekijä, jota kiinnostaa erityisesti verkkopohjaiset alat.

Lue lisää kirjoittajasta

Viimeisimmät uutiset

Kasinohai » Uutiset » Hallituksen esitys uudesta rahapelilaista: Markkinat avataan vapaalle kilpailulle
Viimeksi päivitetty: